دانشگاههای ترکیه

نظام‌ آموزشی و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور ترکیه

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ترکیه

 

‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

تحصیلات‌ ابتدیی‌(Ilk Ogertim)  در کشور ترکیه‌ از هفت‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و هشت‌ سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ تحصیلات‌ دبیرستان‌ (Lise) شروع‌ می‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصیلات‌ ابتدیی و دبیرستانی‌ یازده‌ الی‌ دوازده‌ سال‌ است. دوره‌ دبیرستان‌ شامل‌ رشته‌های‌ علوم‌ انسانی، ریاضی، فیزیک، فنی‌ و علوم‌ تجربی است. بعد از اتمام‌ دوره‌ ابتدایی می‌توان‌ تحصیلات‌ دبیرستانی‌ را در رشته‌های‌ علوم‌ دینی و هنرستان‌های‌ صنعتی‌ نیز ادامه‌ داد که‌ طول‌ تحصیلات‌ در این‌ رشته‌ها معمولاً‌ دوازده‌ سال‌ است.

در پایان‌ دوره‌ دبیرستان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرک‌ دیپلم‌(Lise Diplomasi)  اعطا می‌شود.

 

‌تحصیلات‌ دانشگاهی

‌برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور ترکیه‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و گذراندن‌ آزمون‌ سراسری‌ (کنکور) الزامی‌ است.آزمون‌ سراسری‌ برای‌ متقاضیان‌ خارجی‌ و محلی متفاوت‌ است‌ و برای‌ خارجیان‌ به‌ زبان‌های‌ ترکی‌ و انگلیسی‌ و برای‌ مردم‌ ترکیه‌ به‌ زبان‌ ترکی‌ برگزار می‌شود. دروس‌ امتحانی‌ شامل‌ ریاضی، فیزیک، شیمی، معلومات‌ عمومی‌ و هوش‌ است. پذیرش‌ دانشجو در دانشگاه‌ها نیز بر اساس‌ رتبه‌ آنان‌ در آزمون‌ سراسری‌ صورت‌ می‌گیرد.

 

‌‌دوره‌های‌ تحصیلی‌

: Ön Lisans Diplomasi .1 شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ است.

‌: Lisans Diplomasi .2 شامل چهار سال‌ تحصیل‌ و گذراندن‌ حداقل‌ ۱۴۷ واحد است.

:Yuksek Lisans Diplomasi .3 شامل دو سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌ Lisans Diplomasi الزامی‌ است. این‌ دوره‌ شامل‌ دو نیم‌ سال‌ کلاس‌ درس‌ و دو نیم‌ سال‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ می‌شود.

‌: Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi .4 شامل پنج‌ سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ در رشته‌ دامپزشکی‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ است.

‌: DOKTORA (Ph.D.) . 5 شامل سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌ Yuksek Lisans Diplomasi الزامی است.

‌این‌ دوره‌ شامل‌ دو تا چهار نیم‌ سال‌ کلاس‌ درس‌ و حداقل‌ ۴ نیم‌ سال‌ برای‌ پژوهش‌ است. قبل‌ از شروع‌ پژوهش، دانشجو باید امتحان‌ جامع‌ را با موفقیت‌ بگذراند. نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ دوره‌ دکترا و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پژوهش‌ انجام‌ شده، شرط‌ اعطای‌ مدرک‌ دکتراست.

 

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

. ۱ مدارکÖn Lisans Diplomasi     با دو سال‌ تحصیل‌ و کلیه‌ مدارک‌ و تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ دانشگاهی‌ )آکادمیک(  با دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ در موسسات معتبر در صورت‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.

.۲ مدارک Lisans Diplomasi (Bachelor) بعداز دیپلم‌ دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.

.۳ مدارک Yuksek Lisans Diplomasi (Master) از دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی می‌شود.

‌تبصره۱: مدارک Yuksek Lisans پیوسته (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته)، کارشناسی ارشد ارزشیابی می شود.

‌تبصره۲:مدارک‌ موضوع‌ بند ۳ از مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ آورده‌ نشده‌ و مورد تایید شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکیه می باشد با شرط‌ داشتن‌ معدل‌ ۳ از ۴ به‌ همراه‌ ارایه‌ یک‌ مقاله‌ علمی‌ از رساله‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد در نشریات‌ معتبر  بانمایه بین المللی ، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.

. ۴ مدارک Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi با پنج‌ سال‌ تحصیل‌ پیوسته‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان، از مراکز آموزش عالی که نامشان در فهرست گروه یک آورده شده است “کارشناسی‌ ارشد” در دامپزشکی‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

.۵ مدارک Doktora (Ph.D.) از داشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ با شرط‌ دارا بودن‌ مدرک‌ کارشناسی ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

تبصره:    مدارک‌ موضوع‌ بند ۵ از مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ آورده‌ نشده‌ است و مورد تایید شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکیه می باشد به‌ شرط‌ داشتن‌ معدل‌ ۳ از ۴ همراه‌ با ارایه‌ یک‌ مقاله‌ علمی‌ با از پایان‌ نامه‌ دوره‌ دکترا در نشریات‌ معتبر نمایه شده بین‌المللی‌ غیر محلی)غیر از ایران‌ و کشور محل‌ تحصیل(، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود..

‌معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ ترکیه‌

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ ترکیه، گروه‌ یک‌ (ممتاز)، برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی.

۱- Ege Universitesi (Aegean University)

۲- Anadolu Universitesi (Anatolia University)

۳- Ankara Universitesi (Ankara University)

۴- Ataturk Universitesi (Ataturk University)

۵- Bogazici Universitesi (Bogazici University)

۶- Cukurova Universitesi (Cukurova University)

۷- Dokuz Eylul Universitesi (Dokuz Eylul University)

۸- Gazi Universitesi (Gazi University Ankara)

۹- Hacettepe Universitesi (Hacettepe University)

۱۰- Istanbul Teknik Universitesi (Istanbul Technical University)

۱۱- Istanbul Universitesi (Istanbul University)

۱۲- Marmara Universitesi (Marmara University)

۱۳- Orta Dogu Teknik Universitesi Ankara (Middle East Technical University)

۱۴- Mimar Sinan Universitesi (Mimar Sinan University)

۱۵- Yildiz Teknik Universitesi (Yilidiz Technical University)

۱۶- Bilkent Universitesi (Bilkent University)

۱۷- Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)

ب(  دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ ترکیه، گروه‌ دو (خوب.(

کلیه‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تایید شورای‌ آموزش‌ عالی‌(YÖK) کشور ترکیه‌ می باشند، صرفاً‌ تاسطح‌ کارشناسی‌ ارزشیابی می‌شود.

ارزشیابی مقاطع‌ بالاتر این‌ گروه‌ از دانشگاه‌ها براساس‌ تبصره‌های بند ۳ و ۵ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

 

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ ترکیه‌

 

مدارکشرایطارزشیابی
Ön Lisans Diplomasi۲ سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی در موسسات معتبر 

کاردانی

 Lisans Diplomasi (Bachelor)۴ سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی در دانشگاه های معتبر گروه یک و دو 

کارشناسی

Yuksek Lisans Diplomasi (Master)۱- دوسال تحصیل پس از کارشناسی و در دانشگاههای گروه یک                  ۲- دو سال تحصیل پس ازکارشناسی در دانشگاه‌های گروه دو در صورت  داشتن معدل ۳ از ۴ به همراه نشر یک مقاله از رساله در نشریات معتبر بین المللی 

کارشناسی ارشد  

 

Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi

 

۵ سال تحصیل پیوسته بعد از دیپلم دبیرستان در دانشگاه های گروه یککارشناسی ارشد دامپزشکی
Doktora (Ph.D.)۱- سه تا چهار سال تحصیل پس از کارشناسی ارشد در دانشگاههای گروه یک

۲- سه تا چهار سال تحصیل پس ازکارشناسی ارشد در دانشگاه‌های گروه دو در صورت  داشتن معدل ۳ از ۴ به همراه نشر یک مقاله از رساله در نشرشیات معتبر غیر محلی با نمایه بین المللی

دکترا

 

به نقل از سایت وزارت علوم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله را پاسخ دهید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.