سوالات آزمون انگلیسی دانشگاه بغازیچی

سوالات آزمون انگلیسی دانشگاه بغازیچی

کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه بغازیچی استانبول (Boğaziçi Üniversitesi) را دارند باید مدرک زبان انگلیسی داشته باشند. کسانی که این مدرک را دارند هم باید در آزمون ورودی انگلیسی این دانشگاه شرکت کنند که اسمش (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES/BUEPT)) است. این دانشگاه در میان دانشگاههای ممتاز از نظر وزارت علوم ایران قرار دارد.  در این مطلب میتوانید نمونه سوالات این آزمون را مشاهده کنید.

English Proficiency Test (BUEPT) Samples
İngilizce Yeterlilik Sınavı (BUEPT) Örnekleri

Prof sample 1

Listening
Selective Listening
Careful Listening

Reading
Search Reading
Careful Reading

Writing
Test of Writing

Prof sample 2 yadyok

Listening
Selective Listening
Careful Listening

Reading
Search Reading
Careful Reading

Writing
Test of Writing