تومر

دوره تابستانی ترکی استانبولی ویژه نوبت صبح

تومر

دوره ترکی استانبولی ویژه مردادماه در موسسه آوا مهد تدبیر

آمادگی تومر

دوره مکالمه ویژه افراد مبتدی؛ فقط با فیلم و داستان

آمادگی تومر

آغاز دوره سوم مکالمه سطح متوسط و پیشرفته ترکی استانبولی

تومر

ترم سوم مکالمه و آمادگی آزمون تومر؛ روزهای یکشنبه و سه شنبه

دوره پیشرفته آمادگی آزمون تومر و TYS با متد «هیتیت سه» با تدریس آقای داود عظیمی

تومر

دوره آموزشی تومر با متد هیتیت دو روزهای ۵ شنبه

دوره آمادگی آزمون تومر ترکی استانبولی با متد هیتیت

کلاسهای ترم مبتدی آموزش ترکی استانبولی با تدریس آقای داود عظیمی

دوره مکالمه ترکی استانبولی ویژه افراد مبتدی

کلاس های بحث آزاد مکالمه ترکی استانبولی

کلاسهای ترکی استانبولی در موسسه آوا با مدیریت داود عظیمی