تحصیل در ترکیه

لیست دانشگاههای موردتایید وزارت علوم در ترکیه بعد از سپتامبر ۲۰۲۰

لیست دانشگاههای موردتایید وزارت علوم در ترکیه منتشر شد(توجه کنید لیست وزارت بهداشت هنوز منتشر نشده است!)

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ برابر با ۲۰۱۹/۰۶/۲۲ صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

ترکیه

(گروه الف (ممتاز

Bilkent University / Bilkent Universitesi
Bogazici University / Bogazici Universitesi
Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi
Koc University / Koc Universitesi
Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
Sabanci University

(گروه ب (خوب

Anadolu University
Ankara University / Ankara Universitesi
Bahçeşehir University (BAU)
Dokuz Eylul University
Ege University / Ege Universitesi
Erciyes University / Erciyes Universitesi
Gazi University / Gazi Universitesi
Istanbul University / Istanbul Universitesi
Izmir Institute of Technology
Cukurova University
Marmara University / Marmara Universitesi
Ondokuz Mayis University
Selcuk University / Selcuk Universitesi
University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi
Cankaya University
Atılım University

(گروه ج (متوسط

Uludag University / Uludag Universitesi
KTO Karatay Universitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi