دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاههای مختلف ترکیه

آزمون یوس دانشگاههای ترکیه هر ساله اردیبهشت ماه آغاز میشود و داوطلبان برای ورود به دانشگاههای ترکیه باید درسهای ریاضی، هوش و هندسه بخوانند.  در این مطلب میتوانید نمونه سوالات یوس دانشگاههای ترکیه طی سالهای قبل را بصورت کامل دانلود کنید.

سوالات آزمون یوس

سوالات آزمون یوس

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) ÜNİVERSİTELERİN ÇIKMIŞ SORULARI

ÜNİVERSİTELERİN YÖS SORULARI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۶TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۲TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۱TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۲TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۶TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵TIKLAYINIZ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİKTIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYATIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYALTIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİKTIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİTIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MANTIKTIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MATEMATİKTIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİTIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GENEL KÜLTÜRTIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTELERİN ÖRNEK YÖS SORULARI
İSTANBUL MARMARA  ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTELERİN TÜRKÇE YÖS SORULARI
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TÜRKÇE TIKLAYINIZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTELERİN YÖS CEVAP ANAHTARI
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TÜRKÇE TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳  TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴  TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵  TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۶ TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۲  TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴ TIKLAYINIZ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳TIKLAYINIZ