اقامت ترکیه

با توجه به آخرین تغییرات انجام شده در مادۀ 20 آیین نامۀ اجرایی قانون شهروندی ترکیه که در تاریخ 12 ژانویه 2017 در روزنامۀ رسمی اعلام شد، اتباع خارجی می توانند به روشهای زیر شهروندی ترکیه را کسب کنند:
1– سرمایه گذاری به مقدار 2 میلیون دلار،
2– خرید اموال غیر منقول (ملک و خانه) به ارزش 1 میلیون دلار،
3– افتتاح حساب سپردۀ بلند مدت 3 ساله به ارزش 3 میلیون دلار،
4– ایجاد استخدام برای 100 نفر شهروند ترکیه.

توجه:

قوانین قبلی مربوط به دریافت اقامت از طریق توریستی همچنان پابرجاست و قانون جدید فقط برای دریافت اقامت سریعتر تصویب شده است.