نوشته‌ها

یوس

دانلود سوالات یوس دانشگاههای ترکیه بصورت رایگان

حل تست ۱ هندسۀ پوزا (زاویه در مثلث-Üçgende Açılar)

 

حل تست ۱ ریاضی یک پوزا (عبارات تواندار-Üslü İfadeler)

حل تست ۱ ریاضی یک پوزا (معادلات درجه۱-BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER)

حل تست ۳ ریاضی یک پوزا (اعداد گویا-Rasyonel Sayılar)

حل تست ۲ ریاضی یک پوزا (اعداد گویا-Rasyonel Sayılar)

حل تست ۶ ریاضی ۲ پوزا(چندجمله ایها- Polinomlar)

یوس پوزا متروپل

حل تست ۱ ریاضی دو پوزا (چندجمله ایها-Polinomlar)

حل تست ۴ ریاضی یک پوزا(مفاهیم پایه-Temel Kavramlar)

حل تست ۳ ریاضی یک پوزا(مفاهیم پایه-Temel Kavramlar)