دانشگاههای ترکیه

لیست دانشگاه های ترکیه همراه با لینک

تاریخ ثبت نام بورسیه ترکیه ۲۰۱۶ اعلام شد

یوس

شرایط یوس دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر ۲۰۱۶

یوس

آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک در سال ۲۰۱۶

یوس

تاریخ آزمون های یوس دانشگاههای ترکیه در سال ۲۰۱۷

دانشگاههای ترکیه

لیست پانزده دانشگاه برتر ترکیه منتشر شد

بورس‌های دانشگاه بغازیچی(بوغازایچی) استانبول

دانشگاههای ترکیه

نتایج پذیرش دانشگاه «عثمان قاضی» اسکی شهیر اعلام شد

یوس

مشاهده نتیجه یوس دانشگاه استانبول با تمام جزئیات

شرایط معادل سازی مدارک تحصیلی پزشکی، دندان پزشکی در ترکیه