شرایط کار دانشجویان خارجی در ترکیه

دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی حتی اگر کار مناسب هم پیدا کنند اجازه کار ندارند یعنی اینکه نمیتوانند در کنار تحصیل از مزایای ویزای کار استفاده کنند.

این قانون درباره دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا صادق نیست و این دانشجویان میتوانند در کنار تحصیل از ویزای کار دانشجویی هم استفاده کنند. اگر دانشجویان بدون داشتن مجوز کار اقدام به انجام کار در شرکت ها بعنوان کارمند یا حتی کارآموز نمایند، پاسپورتشان توسط دولت ضبط میشود و از کشور و دانشگاه اخراج می شوند.

زندگی در ترکیه
بورسیه تحصیلی ترکیه
yökdil