بهترین دانشگاههای استانبول در سال ۲۰۱۸ بر اساس آمارهای منتشر شده توسط موسسات مختلف، نشانگر جایگاه نخست برای دانشگاه استانبول است. از میان دانشگاههای دولتی استانبول، دانشگاه استانبول و پس  از آن دانشگاه استانبول تکنیک و بغازیچی به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند.

همچنین در میان بهترین دانشگاهای خصوصی استانبول، مقام اول به دانشگاه کوچ، مورد تایید ایران و پس از آن به دانشگاه سابانجی، موردتایید وزارت علوم، رسیده است.

اگر از نظر جهانی بخواهیم دانشگاههای ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم از نظر موسسه تحقیقاتی انفورماتیک، دانشگاه فنی خاورمیانه(ODTÜ) رتبه نخست در ترکیه و جایگاه ۵۳۲ را در جهان به خود  اختصاص داده است. این رتبه ها به ترتیب توسط دانشگاه استانبول، حاجت تپه، استانبول تکنیک ، آنکارا و اژه دنبال می شود.

ذکر این نکته لازم است که بهترین دانشگاههای استانبول و یا بهترین دانشگاههای ترکیه از نظر موسسات مختلف میتواند تغییر کند ولی موسسه انفورماتیک موردتایید رسانه های ترکیه لیستهای زیر را اعلام کرده است.

İstanbul
Sıralama
Türkiye
Sıralama
Dünya
Sıralama
Üniversite Adı Kategori
۱ ۲ ۵۴۰ İstanbul Üniversitesi B++
۲ ۴ ۵۵۹ İstanbul Teknik Üniversitesi B++
۳ ۸ ۶۹۹ Bogazici Üniversitesi B++
۴ ۱۲ ۹۲۳ Yıldız Teknik Üniversitesi B++
۵ ۱۳ ۹۴۳ Marmara Üniversitesi B++
۶ ۱۶ ۱۰۴۴ Koç Üniversitesi B+
۷ ۲۳ ۱۲۴۷ Sabancı Üniversitesi B+
۸ ۴۴ ۱۷۰۰ Bezmialem Üniversitesi B
۹ ۴۵ ۱۷۰۱ Özyeğin Üniversitesi B
۱۰ ۵۵ ۱۸۱۸ Yeditepe Üniversitesi B
۱۱ ۶۲ ۱۸۹۹ Bahçeşehir Üniversitesi B
۱۲ ۷۱ ۲۰۸۲ İstanbul Medeniyet Üniversitesi B
۱۳ ۷۴ ۲۱۰۸ Acıbadem Üniversitesi B
۱۴ ۸۲ ۲۴۳۸ İstanbul Bilgi Üniversitesi B-

بهترین دانشگاهای ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی

Türkiye
Sıralaması
Dünya
Sıralaması
Üniversite Adı Kategori
۱ ۵۳۲ Orta Dogu Teknik Üniversitesi B++
۲ ۵۴۰ İstanbul Üniversitesi B++
۳ ۵۴۳ Hacettepe Üniversitesi B++
۴ ۵۵۹ İstanbul Teknik Üniversitesi B++
۵ ۶۵۲ Ankara Üniversitesi B++
۶ ۶۵۳ Ege Üniversitesi B++
۷ ۶۶۹ Gazi Üniversitesi B++
۸ ۶۹۹ Boğazici Üniversitesi B++
۹ ۸۴۰ İhsan Dogramaci Bilkent Üniversitesi B++
۱۰ ۸۷۸ Erciyes Üniversitesi B++
۱۱ ۹۲۱ Dokuz Eylul Üniversitesi B++
۱۲ ۹۲۳ Yıldiz Teknik Üniversitesi B++
۱۳ ۹۴۳ Marmara Üniversitesi B++
۱۴ ۹۴۷ Atatürk Üniversitesi B++
۱۵ ۹۸۰ Selcuk Üniversitesi B++
۱۶ ۱۰۴۴ Koç Üniversitesi B+
۱۷ ۱۰۶۹ Çukurova Üniversitesi B+
۱۸ ۱۰۷۵ FIrat Üniversitesi B+
۱۹ ۱۱۳۵ Karadeniz Teknik Üniversitesi B+
۲۰ ۱۱۶۹ Akdeniz Üniversitesi B+
۲۱ ۱۲۲۰ Suleyman Demirel Üniversitesi B+
۲۲ ۱۲۳۰ Anadolu Üniversitesi B+
۲۳ ۱۲۴۷ Sabanci Üniversitesi B+
۲۴ ۱۲۴۸ Uludag Üniversitesi B+
۲۵ ۱۳۳۲ Gaziantep Üniversitesi B+
۲۶ ۱۳۵۴ Ondokuz Mayis Üniversitesi B+
۲۷ ۱۳۵۸ Kocaeli Üniversitesi B+
۲۸ ۱۳۶۷ Gebze Teknik Üniversitesi B+
۲۹ ۱۴۰۷ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi B+
۳۰ ۱۴۳۲ Sakarya Üniversitesi B+
۳۱ ۱۴۳۸ Celal Bayar Üniversitesi B+
۳۲ ۱۴۴۲ Pamukkale Üniversitesi B+
۳۳ ۱۴۸۵ Mersin Üniversitesi B+
۳۴ ۱۵۰۴ Cumhuriyet Üniversitesi B
۳۵ ۱۵۲۰ Gaziosmanpasa Üniversitesi B
۳۶ ۱۵۴۲ İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu B
۳۷ ۱۵۴۷ Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi B
۳۸ ۱۵۶۴ Dicle Üniversitesi B
۳۹ ۱۵۷۳ Yuzuncu Yıl Üniversitesi B
۴۰ ۱۵۹۲ Dumlupinar Üniversitesi B
۴۱ ۱۶۲۱ İnÖnü Üniversitesi B
۴۲ ۱۶۶۹ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi B
۴۳ ۱۶۸۶ Kahramanmaras SÜtçü İmam Üniversitesi B
۴۴ ۱۷۰۰ Bezmialem Üniversitesi B
۴۵ ۱۷۰۱ Ozyegin Üniversitesi B
۴۶ ۱۷۲۶ Abant Izzet Baysal Üniversitesi B
۴۷ ۱۷۲۷ Adiyaman Üniversitesi B
۴۸ ۱۷۳۷ Erzincan Üniversitesi B
۴۹ ۱۷۴۳ Başkent Üniversitesi B
۵۰ ۱۷۵۴ Mugla Sitki Kocman Üniversitesi B
۵۱ ۱۷۶۶ Adnan Menderes Üniversitesi B
۵۲ ۱۷۶۷ Kafkas Üniversitesi B
۵۳ ۱۷۸۰ Cankaya Üniversitesi B
۵۴ ۱۷۸۷ Atilim Üniversitesi B
۵۵ ۱۸۱۸ Yeditepe Üniversitesi B
۵۶ ۱۸۲۵ Mustafa Kemal Üniversitesi B
۵۷ ۱۸۵۱ Doğu Akdeniz Üniversitesi B
۵۸ ۱۸۶۵ Afyon Kocatepe Üniversitesi B
۵۹ ۱۸۷۰ Duzce Üniversitesi B
۶۰ ۱۸۷۳ Necmettin Erbakan Üniversitesi B
۶۱ ۱۸۹۲ Bulent Ecevit Üniversitesi B
۶۲ ۱۸۹۹ Bahcesehir Üniversitesi B
۶۳ ۱۹۰۸ Balikesir Üniversitesi B
۶۴ ۱۹۳۱ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi B
۶۵ ۱۹۵۷ İzmir Katip Celebi Üniversitesi B
۶۶ ۱۹۷۱ Kirikkale Üniversitesi B
۶۷ ۱۹۷۵ Yıldırım Beyazit Üniversitesi B
۶۸ ۱۹۹۲ Ömer Halis Demir Üniversitesi B
۶۹ ۲۰۰۱ Trakya Üniversitesi B
۷۰ ۲۰۲۱ Harran Üniversitesi B
۷۱ ۲۰۸۲ İstanbul Medeniyet Üniversitesi B
۷۲ ۲۰۹۰ Aksaray Üniversitesi B
۷۳ ۲۰۹۲ Namik Kemal Üniversitesi B
۷۴ ۲۱۰۸ Acibadem Üniversitesi B
۷۵ ۲۱۲۰ Sinop Üniversitesi B
۷۶ ۲۲۳۸ Bozok Üniversitesi B
۷۷ ۲۳۲۵ Karabuk Üniversitesi B-
۷۸ ۲۳۴۲ Hitit Üniversitesi B-
۷۹ ۲۳۴۶ Nevsehir Haci Bektas Üniversitesi B-
۸۰ ۲۳۵۰ Giresun Üniversitesi B-
۸۱ ۲۳۷۱ Ahi Evran Üniversitesi B-
۸۲ ۲۴۳۸ İstanbul Bilgi Üniversitesi B-
۸۳ ۲۴۴۲ Çankiri Karatekin Üniversitesi B-
۸۴ ۲۴۷۱ Bartin Üniversitesi B-
۸۵ ۲۴۷۸ Gumushane Üniversitesi B-
۸۶ ۲۴۸۸ İzmir Ekonomi Universitesi B-