آموزش یوس ترکیه

آزمون یوس دانشگاههای ترکیه هر ساله اردیبهشت ماه آغاز میشود و داوطلبان برای ورود به دانشگاههای ترکیه باید درسهای ریاضی، هوش و هندسه بخوانند.  در این مطلب میتوانید نمونه سوالات یوس دانشگاههای ترکیه طی سالهای قبل را بصورت کامل دانلود کنید.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) ÜNİVERSİTELERİN ÇIKMIŞ SORULARI

ÜNİVERSİTELERİN YÖS SORULARI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۶ TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵ TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴ TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۲ TIKLAYINIZ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۱ TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴ TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۲ TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۶ TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵ TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴ TIKLAYINIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵ TIKLAYINIZ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KİMYA TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TIKLAYINIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ TIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MANTIK TIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK TIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ TIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GENEL KÜLTÜR TIKLAYINIZ


ÜNİVERSİTELERİN ÖRNEK YÖS SORULARI
İSTANBUL MARMARA  ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  TIKLAYINIZ


ÜNİVERSİTELERİN TÜRKÇE YÖS SORULARI
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TÜRKÇE  TIKLAYINIZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ   TIKLAYINIZ


ÜNİVERSİTELERİN YÖS CEVAP ANAHTARI
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳ TÜRKÇE  TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳   TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴   TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۵   TIKLAYINIZ
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۶  TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۲   TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳  TIKLAYINIZ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۴   TIKLAYINIZ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ۲۰۱۳  TIKLAYINIZ