فروش ملک در استانبول

بیشترین فروش منزل مسکونی در استانبول در کدام منطقه است؟

کاریابی در ترکیه و شرایط کار در ترکیه

کاریابی در ترکیه و شرایط کار در ترکیه

زندگی در ترکیه

استانبول کارت یا آکبیل در ترکیه..Akbil

زندگی در ترکیه

قوانین کردیت کارت ترکیه برای اتباع خارجی

ikamet

قدمهای بعد از مصاحبه اداره مهاجرت ترکیه

ikamet

شرایط دریافت شهروندی ترکیه تغییر کرد (شهریور ۹۷)

زندگی در ترکیه

سامانه ی «تاک»؛ سامانه ی تایید امور کنسولی

ikamet

روش تمدید کیملیک (کارت اقامت توریستی) ترکیه..Kimlik