آزمون ملی دندانپزشکی، پزشکی برای دانش آموختگان خارج کشور