آزمون ملی دندانپزشكی، پزشكی برای دانش آموختگان خارج کشور